Makale Tarihi: 30.03.2016
Görüntülenme: 2468

Basın Açıklaması : Eczanelerimizi Yaşatacak Bir Protokol Talep Ediyoruz!

Değerli Basın Mensupları,

Hepinizin bildiği gibi, SGK ile TEB arasında bağıtlanan ilaç alım protokolü, 31 Mart 2016 tarihinde sona ermektedir. Yeni protokolün yapılması için her türlü çaba sarf edilmiş olmasına rağmen taraflar arasında bir uzlaşma bugüne kadar ne yazık ki sağlanamamıştır.

Eczacılık alanı 2004'lerden bu yana son derece ciddi bir ekonomik daralma ile karşı karşıyadır. Eczacının tüm geliri ilaç fiyatlarına bağlıdır. İlaç fiyatları son on yılda 572 kez düşmüştür. Fiyatlar azaldıkça eczacının geliri de düşmektedir. Üstelik eczacının ne ilaç satışını artırmak gibi bir çabası ne de ilaç fiyatlarının yükselmesini istemek bir gayesi olamaz. Eczacı toplumun akılcı ilaç kullanımını sağlamak için çalışan bir sağlık meslek mensubudur. Bu nedenle eczacılar, sürekli daha çok çalışıp az kazanan bir konuma düşürülmüştür. Ve son üç yılda ekonomik olarak herhangi bir iyileşme de yaşamamıştır. Toplumun tüm diğer çalışan kesimlerinin gelirleri en azından enflasyonla bağlı olarak artarken, eczacının gelirleri düşmektedir. Bu durum, pek çok eczanemizi kapanma noktasına getirdiği gibigünden güne de kapanan eczane sayısını artırmaktadır.

Diğer taraftan;

Nüfusun artması, yaşlanması, kronik hastalıklardaki artış ile son 13 yılda hekime gitme sıklığı 2,1'den 8,3'e çıkmış, eczaneler tarafından karşılanan reçete sayısı da yıllık 337,30 milyona ulaşmıştır. Eczanelerimizden günlük 1 milyona yakın reçete karşılıyoruz. Karşılanan reçete ve hasta sayısının artmasıyla birlikte, eczanede istihdam edilen eğitim düzeyi yüksek personel sayısı yükselmiş, bu tablonun sonucunda da eczanelerin iş yükü ve giderleri artmıştır (Örneğin; kira, su, elektrik, telefon, işçi ücretleri vb).

Buna mukabil eczane ekonomilerini düzlüğe çıkaracak herhangi bir gelişme olmamıştır. Üstelik eczanelerdeki kan kaybı hala sürmektedir.


25.000'den fazla eczanenin % 63,8'i gibi büyük bir çoğunluğu ekonomik bakımdan kırılgan bir dengede varlığını sürdürmeye çalışmaktadır. Eczacıların % 54,8'i kredi kullanmakta; kredi kullanan eczacıların % 66'sı ise sürekli olarak kredi almak zorunda kalmaktadır. Eczacı, eczanesinin ekonomik sürekliliğini sağlayabilmek için borçla yaşamaktadır.

Değerli Basın Mensupları,

Türk Eczacıları Birliği olarak, sosyal güvenlik kuruluşlarının tek çatı altında birleştirilmesinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu ile İlaç Alım Prtotokolü imzalıyoruz. Kurum ile 2005, 2007, 2008, 2009 ve 2012 yıllarında protokol yaptık. 2012 yılında imza atmış olduğumuz Protokol'ün süresi 2015 Haziran ayında sona erdi. 7 Haziran ve 1 Kasım'da yaşanan seçimler dolayısıyla iki kez Protokol süresinin uzatılmasını kabul etmek zorunda kaldık. 31 Aralık'ta ise, seçimler sonrası hem yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte bakan deşikliğinin yaşanması hem de geçici bütçe yapılmış olması nedeniyle 31 Mart 2016'da sona erecek, ekonomik hükümler içermeyen geçici bir Protokol imzaladık.

Geçici Protokol'ün yürürlükte olduğu süre boyunca Türk Eczacıları Birliği ve eczacı odaları eczacılar olarak defalarca SGK yetkilileri, Kurum Başkanı ve Sayın Çalışma Bakanı ile, son olarak da Ekonomi Koordinasyon Kurulu ile görüşmeler gerçekleştirip taleplerimizi ve taleplerimizin gerekçelerini ayrıntılı bir biçimde sunduk. 2013 Eylül ayında yapılan Protokol revizyonundan bugüne üç yıla yakın bir süredir eczacıyı ve eczane işleyişini rahatlatacak hiçbir iyileştirme olmadığını; eczane ekonomilerinde yaşanan erimeyi rakamlarla ortaya koyduk.
Ancak gelinen aşamada Birliğimizin tüm iyi niyetli çabalarına, üyelerimizin üç yıldır gösterdikleri sabra rağmen beklentilerimizin çok altında kalan bir tablo ile karşılaştığımızı üzülerek ifade etmek isteriz. Oysa eczanelerin varlığını sürdürebilmesi açısında taleplerimizin kabulü yaşamsal derecededir. Sayın Çalışma ve Sağlık Bakanlarımızın da eczanelerin içinde bulunduğu durumu gayet iyi bildiklerini, makul ve haklı taleplerimizin karşılanması için Ekonomi Koordinasyon Kurulu nezdinde çaba harcadıklarını görüyoruz. Ancak EKK'da yapılan görüşmeler neticesinde dün Sayın Çalışma Bakanı Süleyman Soylu'nun ifade ettiği teklifte olduğu gibi, sadece reçete başına hizmet bedelinde yapılacak kısmi ve cüzi iyileştirmelerle eczanelerimizi yaşatabilmek mümkün değildir. Eczacının tahammül kapasitesinin çok ötesine geçilmiştir. Yaygın eczane ağını korumak ve halk sağlığına hizmet etmeye devam etmemiz için hep beraber bir adım atmanın zamanı çoktan gelmiştir.

Eczaneler, Türkiye'nin 25.500 noktasında 78 milyon vatandaşımıza ve sayıları 3 milyona yaklaşan mülteciye yaygın- kesintisiz sağlık hizmeti sunmaktadır. Diğer yandan eczanelerin 2005'ten bugüne kamu adına tahsil ettikleri muayene katılım payları dolayısıyla kamuyu her yıl en az 276 milyonluk personel maliyetinden kurtardığı asla göz ardı edilmemesi gereken bir husustur. Büyük özveriyle ülkenin dört bir köşesinde nitelikli sağlık hizmet sunumu veren eczanelere bu yıl için ayrılan 21.406 Milyar ilaç bütçesinden nefes aldıracak bir pay aktarılabilir. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun ilaç sanayicilerine 1,2 milyar gibi bir rakam aktarırken kaynak olmadığı gerekçesiyle eczacılara bunun onda biri kadar rakamlar reva görmesi hakkaniyet adına açıklanmaya muhtaç büyük bir çelişkidir. İlaç harcamaları sağlık harcamalarının geçmiş yıllarda yüzde 45'lerindeyken bugün bu oran yüzde 20'lere gerilemiştir. GSMH içindeki payı yüzde 1.6'dan yüzde 1'e düşmüştür. Bu haliyle OECD ülkeleri arasında kişi başına ilaç harcaması en düşük ülkelerden bir tanesi konumundayız. İlaç fiyatlarını düşüren tüm ülkeler, eczacılarını korumak için özel önlemler almaktadır. Çünkü eczacıları, sağlık hizmet sunucularını, paydaşlarını korumak; tüm hastaları, yani tüm yurttaşları korumak demektir.

Değerli Basın Mensupları,

Eczaneler basit birer ticari işletme, eczacı da tacir değildir. Eczane halka en yakın sağlık bakım merkezi; eczacı da profesyonel bir sağlık meslek mensubu, toplum sağlığı danışmanıdır. Bu doğrultuda sağlık ve sosyal güvenlik sisteminin yapıtaşı olan eczaneleri koruyacak, eczacıya kazanımlar getirecek ve halkımızın ilaca sorunsuz bir biçimde erişmesini sağlayacak bir protokol talep ediyoruz.

29 Mart 2016 tarihinde (dün) yaptığımız Başkanlar Danışma Kurulu toplantısında tüm Eczacı Odalarımızın başkanlarıyla birlikte süreci değerlendirdik. Bu toplantı sonucunda tam bir mutabakatla aldığımız kararla; Sayın Çalışma Bakanı'nın kamuoyuna da açıkladığı teklifin eczanelerimizi içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmakta yetersiz kaldığını; haklı taleplerimizin kabul edilmemesi halinde 31 Mart'ta sona erecek Protokol'ü bir kez daha uzatmayacağımızı, Protokol hükümleri gereğince sözleşmeyi feshedeceğimizi 1 Nisan itibariyle noter kanalıyla Kurum'a bildireceğimizi üzülerek ilan ediyoruz.

Altını özenle çizmek isteriz ki; amacımız aslabir kaos yaratmak değildir. Biz ayakta kalmak için, yaşamak için sadece hakkımız olanı istiyoruz. Eczacıya bir can suyu kaynağı yaratmak istiyoruz. Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun da bu çerçevede taleplerimizi yeniden değerlendirmesini umduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz

Türk Eczacıları Birliği 40. Dönem Merkez Heyeti
Ecz. Erdoğan Çolak (Başkan)
Ecz. Sinan Usta (II. Başkan)
Ecz. Arman Üney (Genel Sekreter)
Ecz. M. İbrahim Özkol (Sayman)
Ecz. Ümran Pelenkoğlu (Merkez Heyeti Üyesi)
Dr. Ecz. Harun Kızılay (Merkez Heyeti Üyesi)
Ecz. F. Esin Demirtok İyiel (Merkez Heyeti Üyesi)
Ecz. Kubilay Aydın (Merkez Heyeti Üyesi)
Ecz. M. Emin Beyaz (Merkez Heyeti Üyesi)
Ecz. Cem Mercül (Merkez Heyeti Üyesi)
Ecz. Kerem Zabun (Merkez Heyeti Üyesi)

Türk Eczacıları Birliği 40. Dönem Denetleme Kurulu
Ecz. Bülent Varel (Denetleme Kurulu Başkanı)
Ecz. Aylin Yalçınkaya (Denetleme Kurulu Üyesi)
Ecz. Serhat Salim Aktaş (Denetleme Kurulu Üyesi)

Bölge Eczacı Odaları
1. Bölge İstanbul Eczacı Odası Başkanı Ecz. Cenap Sarıalioğlu
2. Bölge Ankara Eczacı Odası Başkanı Ecz. Süleyman Güneş
3. Bölge İzmir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tuncay Sayılkan
4. Bölge Adana Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ersun Özkan
5. Bölge Konya Eczacı Odası Başkanı Ecz. Cemil Karakap
6. Bölge Samsun Eczacı Odası Başkanı Ecz. Onur Ferhat Karacan
7. Bölge Bursa Eczacı Odası Başkanı Ecz. İ. Yalın Ökmen
8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası Başkanı Ecz. İrfan Demirci
9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Yücel Yenilmez
10. Bölge Antalya Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tolgar Akkuş
11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ferat Değer
12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Ecz. Oğuzhan Ulutaş
13. Bölge Erzurum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Hasan Fehmi Altıntaş
14. Bölge Kahramanmaraş Eczacı Odası Başkanı Ecz. Bahtiyar Murat Aras
15. Bölge Isparta Eczacı Odası Başkanı Ecz. Saygın Gargın
16. Bölge Denizli Eczacı Odası Başkanı Ecz. Osman Özdemir
17. Bölge Zonguldak Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ayşegül Kara
18. Bölge Trabzon Eczacı Odası Başkanı Ecz. Halit Hezkıl Uslu
19. Bölge Tekirdağ Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tolga Mumcu Çetinkaya
20. Bölge Sakarya Eczacı Odası Başkanı Ecz. Orhan Yontar
21. Bölge Aydın Eczacı Odası Başkanı Ecz. Sefa Karaaslan
22. Bölge Malatya Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tahir Özelçi
23. Bölge Elazığ Eczacı Odası Başkanı Ecz. Mehmet Ulaş Güler
24. Bölge Ordu Eczacı Odası Başkanı Ecz. Koray Karamanlı
25. Bölge Mersin Eczacı Odası Başkanı Ecz. Hüseyin Şimşek
26. Bölge Kastamonu Eczacı Odası Başkanı Ecz. İhsan Orkun Yılmaz
27. Bölge Şanlıurfa Eczacı Odası Başkanı Ecz. Mahmut Dolap
28. Bölge Hatay Eczacı Odası Başkanı Ecz. Sedat İlkin Aközcan
29. Bölge Manisa Eczacı Odası Başkanı Ecz. Burçin Kurtuluş
30. Bölge Balıkesir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Sertaç Özmen
31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası Başkanı Ecz. Bilal Arpacı
32. Bölge Muğla Eczacı Odası Başkanı Ecz. İbrahim Ertürk
33. Bölge Afyon Eczacı Odası Başkanı Ecz. Melih Köken
34. Bölge Aksaray Eczacı Odası Başkanı Ecz. Nazan Ulukuş Deniz
35. Bölge Kütahya Eczacı Odası Başkanı Ecz. Hasan Basri Kale
36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası Başkanı Ecz. N. Jale Karaata
37. Bölge Sivas Eczacı Odası Başkanı Ecz. Süha Özyazıcı
38. Bölge Van Eczacı Odası Başkanı Ecz. Naman Mızrak
39. Bölge Edirne Eczacı Odası Başkanı Ecz. Cenk Kes
40. Bölge Kırklareli Eczacı Odası Başkanı Ecz. Aysu Gerenli
41. Bölge Tokat Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ahmet Dutoğlu
42. Bölge Giresun Eczacı Odası Başkanı Ecz. Mine Erdoğan
43. Bölge Mardin Eczacı Odası Başkanı Ecz. Uğur Elik
44. Bölge Batman Eczacı Odası Başkanı Ecz. Adnan Bayhan
45. Bölge Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Sönmez Çalışkan
46. Bölge Uşak Eczacı Odası Başkanı Ecz. Oğuz Kaan Şahin
47. Bölge Amasya Eczacı Odası Başkanı Ecz. Gökhan Dırık
48. Bölge Osmaniye Eczacı Odası Başkanı Ecz. Mehmet Gül
49. Bölge Yozgat Eczacı Odası Başkanı Ecz. Harun Lekesiz
50. Bölge Karaman Eczacı Odası Başkanı Ecz. Osman Ünal
51. Bölge Adıyaman Eczacı Odası Başkanı Ecz. H. Kemal Taş
52. Bölge Nevşehir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tansu Dörtkol
53. Bölge Niğde Eczacı Odası Başkanı Ecz. Nihat Öztürk
54. Bölge Burdur Eczacı Odası Başkanı Ecz. Şükrü Şener