Makale Tarihi: 19.07.2018
Görüntülenme: 2035

Kamuda Çalışan Meslektaşlarımızın Özlük Hakları Hakkında

Bilindiği üzere, 6643 Sayılı Yasamızın 4. Maddesi uyarınca "azasının maddi ve manevi menfaatlerini koruma" görevi verilen Birliğimiz, kamuda çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönünde bugüne kadar birçok girişimde bulunmuş ve bulunmaya da devam etmektedir. Birliğimizce düzenlenen birçok toplantı, çalıştay ve kongrede, konu gündem edilmiş, kamuda çalışan meslektaşlarımızın talepleri biraraya getirilerek ilgili Bakanlıklar ile paylaşılmıştır. Bunlara ek olarak, Sayın Sağlık Bakanlarımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarımız, Eczacı Milletvekillerimiz, Bakan Yardımcılarımız ve Müsteşarlarımız ile yapmış olduğumuz tüm görüşmelerde, kamuda çalışan meslektaşlarımızın özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi ana gündem maddelerimizden biri olmuştur.

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönündeki diğer tüm taleplerimizin yanında; 5 - 8 Mart 2015 tarihinde düzenlemiş olduğumuz Kamu Eczacıları Kongremizde alınan kararlardan biri olan "fiili hizmet süresi zammı" uygulamasından meslektaşlarımızın da yararlanabilmesi adına bugüne kadar ilgili Bakanlıklar
nezdinde birçok girişimimiz olmuştur. Bu sebeple, meslektaşlarımızın "fiili hizmet süresi zammı" alabilmelerini sağlayacak kanun değişikliği maddesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 18.07.2018 tarihinde sunulmuş olan Kanun Teklifi içinde yer alması kuşkusuz bizleri sevindiren çok önemli bir gelişmedir.

Malumunuz olduğu üzere, "Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. Kanun Teklifinin 10. Maddesi ile fiili hizmet süresi zammı uygulanacak "Kapsamdaki İşler/İşyerleri"ne "İnsan sağlığına ilişkin işler" maddesi eklenmiş ve bu madde ile kamuda çalışan meslektaşlarımız da fiili hizmet süresi zammı alacaklar kapsamına dâhil edilmiştir. Buna göre Kanun Teklifinin kabul edilmesiyle kamuda çalışan meslektaşlarımız çalışmış oldukları her 360 güne karşılık olarak 60 gün fiili hizmet süresi zammı alacaklardır.

Bununla birlikte, İlgili Kanun Teklifinin 4. Maddesinde sadece "tabip ve diş hekimi emeklilerine", emekli aylıklarına ilaveten ek bir ödeme yapılması öngörülmektedir. Öncelikle, kamuda çalışan bir sağlık çalışanı olarak eczacı meslektaşlarımızın da Kanun Teklifinin 4. Maddesinde yer verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Kanun gerekçesinde de ifade edildiği gibi doktor ve diş hekimi emeklilerinin almakta oldukları aylıklarının "aldıkları eğitimlerle ve yürüttükleri hizmetle mütenasip olmaktan çok uzak ve muadillerinin çok gerisinde olma" durumunun kamuda çalışan eczacı meslektaşlarımız için de geçerli olduğunu belirtmek gerekmektedir. Bu sebeple, Kanun Teklifini değerlendirecek Esas Komisyon olan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılacak görüşmelerde, Teklifin 4. Maddesine eczacı meslektaşlarımızın dâhil edilmesi eşitsiz ve hakkaniyetten uzak bir durumun ortaya çıkmasını engelleyecektir.

Bu konuda, meslektaşlarımızın da aynı madde kapsamına alınabilmesi için Birliğimizce gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Önümüzdeki hafta başında Komisyon'da görüşülmeye başlanacak Kanun Teklifi ile ilgili girişimlerimize ek olarak, illerinizde kamuda çalışan meslektaşlarımızın konudan haberdar edilmesi ve bölgenizdeki milletvekilleri ile ivedilikleiletişime geçerek bahse konu Kanun Teklifinin 4. maddesinde öngörülen kapsama eczacıların dadâhil edilmesi yönündeki talebimizi aktarmanız büyük bir önem teşkil etmekte olup, bu yöndeki girişimlerinizin mesleğimiz ve meslektaşlarımız adına çok önemli olduğu hususunu bilgilerinize saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter