Makale Tarihi: 17.10.2016
Görüntülenme: 1729

07.10.2016 Tarihli Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Değişikliği’nde Yer Alan Manuel Reçetelerin Başhekim Tarafından Onaylanması Uygulaması Hakkında

Bilindiği üzere 07/10/2016 Tarihli 29850 sayılı Resmi Gazete'de Sağlık Uygulama Tebliği (SUT ) değişiklikleri yapılmış olup, madde 14 (SUT 4.1.5)'te geçen başhekim onayı ile ilgili açıklama yapılma gereği duyulmuştur.

MADDE 14

4.1.5- Elektronik reçete uygulaması

(5) MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel olarak düzenlenen reçete üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilişkin " Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir" ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde belirtilmeli ve bu ibare başhekim tarafından onaylanmalıdır. (Yukarıda tanımlanmış olan istisnai hallerde düzenlenen manuel reçetelerde bu ibare aranmayacaktır.)”

İlgili maddenin yürürlük tarihi 15/10/2016 dır.

İlgili maddeye göre “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi ve başhekim onayı istenmeyen durumlar aşağıda listelenmiştir:

SUT 4.1.5.

(3) Kurum tarafından gerekli düzenlenmeler tamamlanıncaya kadar manuel olarak düzenlenmeye devam edilecek olan reçeteler;

a) Yabancı ülkelerle yapılan “Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri” kapsamında Kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişiler için düzenlenen reçeteler,

b) Majistral ilaç içeren reçeteler, alerji aşıları reçeteleri,

c) İthal ilaç grubuna giren kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçlar için düzenlenen reçeteler,

ç) SUT'un 1.7(2) fıkrasının b ve c bentlerinde tanımlanan ve MEDULA hastane sisteminden provizyon alınamamasına rağmen sağlık hizmeti sunulması durumunda düzenlenen reçeteler, *

d) Acilde düzenlenen reçeteler,

e) Aile hekimleri tarafından “gezici sağlık hizmeti” kapsamında düzenlenen reçeteler (bu reçetelerin gezici sağlık hizmeti kapsamında düzenlendiğini belirtir ifadenin bulunması ve hekim tarafından onaylanması gerekmektedir.),

f) Evde sağlık hizmeti kapsamında düzenlenen reçeteler,

g)Resmi ve özel sağlık kuruluşlarından; kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimliklerinde, işyeri hekimliklerinde, belediyelere ait polikliniklerde, huzur evlerinde, aile hekimlikleri dışındaki birinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında, üniversitelerin mediko-sosyal birimlerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık hizmet sunucularında düzenlenen reçeteler

ğ)Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” kapsamında hizmet veren merkez veya birimlerce düzenlenen reçeteler.

*SUT 1.7 madde 2. Fıkrası

(b) Kurum bilgi işlem sistemi tarafından prim ödeme gün sayısı veya prim borcu bulunması nedeniyle hasta takip numarası/provizyon verilmemesi halinde sağlık hizmeti sunucularınca kişinin müracaatının, aşağıda belirtilen istisnai haller nedeniyle yapılıp yapılmadığı değerlendirilecektir. Müracaat aşağıda sayılan istisnai nedenlerle yapılmış ise sadece söz konusu müracaat nedeni ile ilgili sağlık hizmeti bedelleri faturalandırılabilecektir.

  1. Acil hal (*),
  2. İş kazası ile meslek hastalığı hali,
  3. Trafik kazası,
  4. Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık,
  5. Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti,
  6. Analık hali (**),
  7. Afet ve savaş ile grev ve lokavt hali,
  8. 18 yaş altı çocuklar,
  9. Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler (***),

c) 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmaması nedeniyle hasta takip numarası/provizyon alınamaması ancak kişinin müracaatının trafik kazası nedeniyle yapılmış olması halinde sadece söz konusu müracaat nedeni ile ilgili sağlık hizmeti bedelleri faturalandırılabilecektir.)