Makale Tarihi: 24.03.2023
Görüntülenme: 2192

2022 Yılı Miadı Geçen İlaçların İmhası Hakkında

Değerli Meslektaşlarımız;

Antalya Eczacı Odası Yönetim Kurulu Kararı ile , 2022 yılına ait imha ettirilmek üzere eczanelerde ayrılan ilaçlar (miadı sadece 2022 yılı içinde dolan ilaçlar) Odamızca toplu imha ettirilecektir.

Bu bağlamda ilgili mevzuat ve yapılması gereken işlemler şu şekildedir:

Bilindiği üzere, 12.04.2014 tarihli 28970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin “ALTINCI BÖLÜM - Ecza ve Kimyevi Maddeler - Miadlı İlaçlar ve Sorumluluk" başlıklı 41. Maddesi ve "Serbest Eczanelerde Miadı Geçmiş ve Kullanılamaz Hale Gelmiş Olan İlaçların İmhasına Dair Kılavuz" Kapsamında;

MADDE 41 –

(1) Eczane sahip ve mesul müdürü, ilaçların miadını düzenli olarak kontrol eder. Bozulan ve miadı geçen ilaçları imha edilmek üzere satıştan kaldırması, ayrı bir alanda saklaması gerekir.

(2) (Değişik:RG-28/3/2016-29667) Miadı geçen veyahut kullanılamaz hâle gelmiş olan ilaçlar, eczane sahip veya mesul müdürü tarafından listelenir ve bu ilaçların imhası için il sağlık müdürlüğüne başvuru yapılır. İl sağlık müdürlüğü ve eczacı odası yetkilileri huzurunda tutanak düzenlenerek ilaçların imhası ilgili mevzuat doğrultusunda yapılır veya yaptırılır ve keyfiyet vergi dairesine bildirilir. Düzenlenen tutanak istendiğinde ibraz edilmek üzere eczanede muhafaza edilir.
şeklindedir.

Bununla birlikte 6197 Sayılı ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN ‘un “ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ecza ve kimyevi maddeler” başlıklı 24. Maddesi;

Madde 24 – (Değişik: 2/1/2014-6514/36 md.) Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı yapılamaz ve eczaneler ihalelere giremez. Eczaneler arası ilaç takası, toptan satış sayılmaz; ilaçların satışı, alındığı ecza deposuna veya mücbir sebep hâlinde diğer depolara iadesi, eczaneler arasındaki takası, miadı geçmiş ya da bozulmuş olanlarının imhası işlemlerinde ilaç takip sistemine bildirim yapılması zorunludur. İlaçların internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz. Eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz.
şeklindedir.

Miadı Geçmiş İlaçların toplama İşlemi şu şekilde yapılacaktır:

1. Eczanenin stoğundaki miadı geçmiş ilaçların listelenmesi

Kullanılan paket programın (TEBEOS, Eczanem, Ilon..vs) “Miadı Dolan Ürünlerin çıkışı” bölümünden ITS sonlandırma işlemi yapılmış olan ilaç listesi 3 nüsha olarak alınır. Listelerin her sayfası Kaşe-İmza ile onaylanır.

2. Miadı geçmiş ilaçların imhası

EK-1'deki dilekçe 3 (üç) nüsha olarak doldurulup yine 3 (üç) nüsha olarak eczane programından alınan ilaç listesi ve düzgünce kolilenmiş imha edilecek ilaçlar hazırlandıktan sonra dilekçeler ve ilaç listeleri Oda sekretaryalarımıza ulaştırılacaktır.(İlaçlar eczanede kalacak)

Bu belgeler topluca Odamız tarafından İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilecek olup daha sonra İlçe Sağlık Müdürlükleri eczanelere giderek onay işlemini yapacaktır.

Ardından ilaçlar ve onaylı listeler Odamızca eczanelerden alınarak imhaya gönderilecektir.

İmha edilecek ilaçları ve İlçe Sağlık Müdürlüğü' nce onaylanacak evraklarını hazır eden eczanelerimizin 14 Nisan 2023 CUMA günü mesai bitimine kadar eczane ismini ve imha edilecek ilaç koli sayısını odamıza bildirmeleri gerekmektedir.

Not-1:Koli içeriği ile liste kontrol edilecektir, bu nedenle liste ve kolileme işleminin dikkatli yapılması gerekmektedir.

Not-2: Mevzuatı gereği İmha edilecek ilaçların içerisinde 2022 harici miadı dolan, İTS onayı alınmamış, küpürü eksik, uyuşturucu ve psikotrop ilaçlar kesinlikle bulunmamalıdır.

EK-1 İlaç imha tutanağı için tıklayınız.