Makale Tarihi: 12.12.2019
Görüntülenme: 999

Eczane Tabelaları ve E-Logolarla ilgili Odamız Hukuk Müşavirliğinden Hukuk Zaferi

Antalya Eczacı Odası Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Oda Genel Sekreterimiz Uzm. Ecz. İsmail ERÇİN 'in, 31.01.2019 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına verdiği “Eczane adını gösterir tabela ile E-Logo Tabelalarından ilan ve reklam vergisi alınmaması “konulu dilekçesine 28/03/2019 tarihinde İlgili kurum tarafından olumsuz cevap verilmiştir. Oda Hukuk Müşavirimiz Av. Bahadır ÇOLAKOĞLU tarafından 19.06.2019 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine “Eczane adını gösterir tabela ile E-Logo tabelalarından ilan ve reklam vergisi alınmaması” için açılmış olan davada yargılamayı yapan Antalya 1. Vergi Mahkemesi açılan davanın kabulüne karar vermiştir.

Bilindiği üzere 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunu madde 5, 20 ve geçici 4 ve Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik madde 25 uyarınca, eczanelerde usulüne uygun eczane adını gösterir tabela ve "E" logosu bulundurulması ZORUNLUDUR.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'in 25. Maddesi aşağıdaki gibidir.

Eczane ismi, levhası ve vitrini

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra açılacak ve nakil yapılacak eczanelerin isimleri, eczanenin açılacağı il veya ilçe içinde bulunan eczanelerle aynı isimlerde olamaz.

(2) Eczanelerin sadece görülebilir cephelerinden birine ve eczane olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur.

(3) Eczanelerin dış cephesine, asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenen standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte olmak kaydıyla “E” logolu ışıklı levha konulur. Eczanelerin önüne, cadde ve sokaklara seyyar veya totem tabela, afiş ve benzeri gibi haksız rekabet oluşturacak tabela ve cisimler konulamaz. Vitrinlere ürün tanıtımı amacıyla levha veya ilân yapıştırılamaz."

Antalya 1. Vergi Mahkemesi kararında kısaca;

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden; özel kişiler eliyle işletilen eczanelerin, ticari bir müessese niteliği bulunmakla birlikte esasen kamu sağlığının korunması amacına yönelik eczacılık faaliyeti yürütülen sağlık kuruluşları olduğu, kamu düzeni ve yararı ile doğrudan ilgisi nedeniyle söz konusu faaliyetin, hizmetten yararlanan bireylerin korunması, kolayca ve etkin bir şekilde hizmete ulaşılabilmesi amacıyla belli kurallara bağlandığı, bu kapsamda, eczane adını gösterir tabela ile "E" logolarının eczanelerde bulundurulması zorunluluğu getirildiği görülmektedir.

Somut olayda; eczaneler tarafından kullanılan ve bireylerin eczaneler tarafından sunulan sağlık hizmetlerinden kolay ve etkin şekilde yararlanabilmesini amaçlayan eczane adını gösterir tabela ile "E" logolarının kullanımının zorunlu olduğu ve bunların reklam ve ilan amacı taşımadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Denilmiştir.

Açılan Dava Sonucuna göre;

Antalya 1. Vergi Mahkemesi kararı ile asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenen standartlarda olan eczane adını gösterir tabela ve E logodan ilan reklam vergisi alınamayacağı karara bağlanmıştır.

Münferiden açılmış olan dava sonucunun TÜM ECZANELERİMİZE uygulanabilmesi için Antalya Eczacı Odası olarak Hukuk Müşavirimiz Av. Bahadır ÇOLAKOĞLU tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na karşı aynı konuda 05.09.2019 tarihinde dava açılmış olup Dava Antalya 2. Vergi Mahkemesinde devam etmektedir. Bu davada da hukuki süreç içerisinde benzer karar çıkmasını bekliyoruz.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelere, Başkanlığımızca dava sonucu iletilerek gerekli başvurular tekrar yapılmıştır. Başvurumuza istinaden ilgili mercilerce yapılacak açıklamalar doğrultusunda odamız tarafından meslektaşlarımıza duyuru yapılacaktır.