Makale Tarihi: 11.04.2022
Görüntülenme: 1050

İnternet Üzerinden İlaç Reklamı, Tanıtımı, Satışı, Kurye Hizmeti Adı Altında Yapılan İhlallerle İlgili Başlatılan Etkin Mücadele Hakkında

Son dönemde , sağlık beyanı ile ilaç ve benzeri ürünlerin reklam, tanıtım ve satışını yapan internet siteleri , “Eczane” ve “Ecza” adıyla açılan internet siteleri ve kurye hizmeti adı altında adrese teslim ilaç taşıma hizmeti hakkında Odamıza çokça bildirim ulaşmaktadır.

Bilindiği üzere;

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu'nun;

1.maddesi:

"....Tabip reçetesiyle verilmesi meşrut olanlar ancak reçete mukabilinde ve diğerleri reçetesiz olarak münhasıran eczanelerle ecza ticarethanelerinde kanunu mahsusuna tevfikan satılır.” şeklinde,

19.maddesi:

“Ruhsatsız olarak müstahzar imal edenler veya bu şekilde imal edilen müstahzarları bilerek satan, satışa arz eden veya sattıranlar, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu müstahzarların kendilerine atfedilen tedavi vasıflarını haiz olmadığı veya bu vasıfları azaltacak veya kaybedecek şekilde veya saf olmayan maddelerden imal edildiği anlaşıldığı takdirde ceza üçte bir oranında artırılır. Müstahzar olmamakla beraber hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği beyanı ile herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca bunların tanıtım veya satışlarının internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortam üzerinden yapılması hâlinde 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanır. Memleket dışında yapılmış müstahzarları ruhsatsız olarak ticaret amacıyla ithal etmek veya bunların özelliklerini bilerek satmak veya satışa arz etmek veya sattırmak kaçakçılıktır. Bu fıkrada yazılı suçları işleyenler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri tatbik olunur” şeklinde,

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu'nun 25.maddesi:

“Diploması olmadığı hâlde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınan şahıs iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.” şeklinde,

6197 sayılı Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Kanun'un;

24.maddesi:

“... İlaçların internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz. Eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz.” şeklinde,

43.maddesi:

"Zehirli veya kimyevi maddelerle tıbbî ecza ve müstahzarların müsaadesiz satılması yasaktır. Bunları müsaadesiz satan veya satmak üzere dükkanında bulunduranlar Türk Ceza Kanununun 193 üncü maddesine göre cezalandırılır." şeklinde,

Eczacı olamayan kişiler tarafından “Eczane” ve “Ecza” isimleri kullanılarak web sitesi açılması konusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 55/1.maddesinin a bendinin 3.fıkrası:

“Paye, diploma veya ödül almadığı hâlde bunlara sahipmişçesine hareket ederek müstesna yeteneğe malik bulunduğu zannını uyandırmaya çalışmak veya buna elverişli doğru olmayan meslek adları ve sembolleri kullanmak,” şeklinde,

Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği'nin 2.maddesinin 3.fıkrası:

“Takviye edici gıdalar ve bitkisel içerikli kozmetik ürünler bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. Ancak bu ürünlerin endikasyon bildirerek piyasaya arzı, tanıtımının yapıldığının tespiti hâlinde bu Yönetmeliğin idari yaptırım ile ilgili hükümleri bu ürünler hakkında da uygulanır.” şeklinde,

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 193 üncü maddesi:

"(1) İçeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya satılması izne bağlı olan maddeyi izinsiz olarak üreten, bulunduran, satan veya nakleden kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." şeklinde düzenlenmiştir.

İlgili mevzuat çerçevesinde sağlık beyanı ile ilaç ve benzeri ürünlerin reklam, tanıtım ve satışını yapan internet siteleri , “Eczane” ve “Ecza” adıyla açılan internet siteleri ve kurye hizmeti adı altında adrese teslim ilaç taşıma hizmeti veren internet sitelerinin tespit edilmesi ve ilgililer hakkında mevzuata aykırı davranmaları sebebiyle yasal işlem başlatılmasının sağlanması amacıyla, Yönetim Kurulumuz tarafından DAHA ETKİN BİR MÜCADELE başlatılması kararı alınmıştır.

Bu kapsamda;

*Odamız bünyesinde internet aracılığı ile yapılan bu ihlaller ve ihbar sonrası süreçlerin takip edilmesi amacıyla “ŞİKAYET VE İHLAL BİRİMİ” oluşturulması,

*Oluşturulacak Birimce konunun halk sağlığı üzerine oluşturduğu tehditler ile ilgili olarak danışanlarımıza yönelik “FARKINDALIK ÇALIŞMASI” yapılması,

*Odamız İnternet Sayfası, üye giriş bölümü içine “ŞİKAYET VE İHLAL BİLDİRİMİ” şeklinde bir buton açılması ve buradan tüm meslektaşlarımızın bildirimine açık hale getirilmesi,

*İhlalde bulunan şahıslar veya tüzel kişilerle ilgili olarak, bu ihlalleri sona erdirmelerine yönelik “YÜRÜTÜLEBİLİR TÜM HUKUKİ SÜREÇLERİN” başlatılması ve oluşturulan birimce bu “SÜREÇLERİN TAKİP EDİLMESİ”,

*İhlale sebep olan, aracılık eden kişilerin eczacı veya eczane teknisyeni olduğunun tespiti halinde eczacı mesul müdürler hakkında etik ve deontolojik değerlendirme yapılarak, Odamız “DİSİPLİN MEKANİZMALARININ ÇALIŞTIRILMASI” sağlanacaktır.

Meslektaşlarımızın konu ile ilgili göstereceği destek ve hassasiyet için teşekkür ederiz.