Makale Tarihi: 18.10.2016
Görüntülenme: 3652

Revize Edilmiş SUT Değişikliği Çalışması...

Bilindiği üzere 07.10.2016 tarih ve 29850 sayılı Resmi Gazete'de, “SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ” yayımlanmıştır.

15 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe giren SUT değişiklikleri gereğince meslektaşlarımız tarafından özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir;

1) Siklosporin içeren immünsupresif göz damlalarına ( Örn:Depores, Restasis, Tearon v.s.) ait raporlar için 3 göz hastalıkları uzmanından oluşan sağlık kurulu raporu düzenlenecektir. SGK tarafından yayınlanan 17/10/2016 tarihli duyurunun 4. maddesi uyarınca, tebliğin yürürlük tarihi olan 15/10/2016 tarihinden önce düzenlenmiş raporlar SUT un ilgili diğer hükümlerine uygun olmak ve yeni düzenlen SUT maddesinde belirtilen rapor süresini aşmamak kaydıyla süresi sonuna kadar geçerlidir.

Yeni düzenleme ile rapor süresi 1 yıla indirilmiştir. Bu ilaçlar rapora istinaden göz hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilebilir.

2) Kuru göz sendromunda kullanılan suni gözyaşları ( Örn: Refresh , Tears Naturale Free, Eyestil, Systane, Tears Naturale II, Oculecet Fluid, Protagent damla vs...) için düzenlenen RAPORLARIN SÜRESİNİN 6 AYI GEÇMEMESİNE DİKKAT EDİLMELİDİR. 15/10/2016 Tarihinden önce çıkarılan 2 yıllık raporlara dikkat edilmelidir.

İlgili Maddeler;

4.2.33- Göz Hastalıklarında İlaç Kullanım İlkeleri

4.2.33.E– Göz Hastalıkları tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar

(1) Siklosporin içeren immünsupresif göz damlaları, üç göz hastalıkları uzman hekimi tarafından düzenlenen bir yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak göz hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilir.

(2) Kuru göz sendromunda kullanılan suni gözyaşları, göz hastalıkları uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenecek 6 (altı) ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete edilebilir.

Ek-4/D değişikliğine göre " Göz Hastalıkları" başlıklı (12) numaralı maddenin (12.3) numaralı alt maddesinin başlığında yer alan ( Schimmer testi 5 mm. ve altında olacak) ibaresi çıkarılmıştır.

EK-4/D Hasta Katılım Payından muaf İlaçlar Listesi

12.3. Kuru göz sendromu (Schimer testi 5 mm. ve altında olacak) (H04.1)

Artık bu ibareyi aramaya gerek yoktur (Eski ya da yeni tüm raporlarda).

3) Anjiotensin reseptör blokerlerin diğer antihipertansifler ile kombinasyonlarının kulllanımında; monoterapi ile kan basıncı yeterli oranda kontrol altına alınamadı” ibaresinin raporda belirtilmesi gerekmektedir.

Bu ibare 15.10 2016 tarihinden sonra düzenlenen tüm raporlar da belirtilmelidir.

SGK tarafından yayınlanan 17/10/2016 tarihli duyurunun 5. maddesi (b) bendi uyarınca, tebliğin yürürlük tarihi olan 15/10/2016 tarihinden önce düzenlenmiş raporlar SUT un ilgili diğer hükümlerine uygun olmak kaydıyla süresi sonuna kadar geçerlidir.

ÖRNEK: EXFORGE, İMPRİDA, CARDOFİX, COMBİSAR, VALCODİN, VALDİPİN, EXCALİBA , KARVEA DUO, İRDAPİN, TANSİFA,TWYNSATA (İrbesartan, Kandesartan, Losartan, Telmisartan, Valsartan, Rilmeniden, Moksonidin, Olmesartan, Eprosartan Mesilat, kombinasyonları dahil)

İlgili Madde:

EK 4/F LİSTESİ 51) Anjiotensin reseptör blokerleri (İrbesartan, Kandesartan, Losartan, Telmisartan,Valsartan, Rilmeniden, Moksonidin, Olmesartan, Eprosartan Mesilat, kombinasyonları dahil) (Raporda, ayrıca ilaç/ilaçların kullanım dozu, uygulama planı ve süresinin belirtilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.)

Anjiotensin reseptör blokerlerinin diğer antihipertansifler ile kombinasyonlarının kulllanılmında; hastanın monoterapi ile kan basıncının yeterli oranda kontrol altına alınamadığının raporda belirtilmesi gerekmektedir

4) Lipid düşürücü ilaç raporlarının yenilenmesinde, tedaviye 6 ay veya daha uzun süre ara veren hastalarda başlangıç kriterleri aranacaktır.

İlgili Madde:

4.2.28 - Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri

4.2.28.A - Statinler (antihipertansiflerle kombinasyonları dahil)

(3) Tedaviye başlamaya esas olan ilk uzman hekim raporunda, bu rapor öncesi son 6 ay içinde, birinci fıkranın a, b ve c bentleri için en az bir hafta ara ile iki defa olmak üzere, yapılmış kan lipid düzeylerinin her ikisinde de yüksek olduğunu gösteren tetkik sonuçları belirtilir. Rapor süresi boyunca tetkik sonuçları değerlendirmeye alınmaz. Raporun yenilenmesinde lipid düzeyini gösteren yeni bir tetkik sonucu istenmez..Tedaviye uzun süre ara veren (6 ay ve daha uzun süre) hastalarda yeniden başlangıç kriterleri aranır. Bu ilaçlar uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.

5) İyodize yağ asitleri etil esterleri ( Lipiodol ); tanısal radyolojide yalnızca lenfografide, girişimsel radyolojide ise yalnızca erişkinlerde orta evredeki hepatoselüler karsinomun Trans Arteriyel KemoEmbolizasyonu (TAKE) sırasında vektorizasyon ve cerrahi yapıştırıcılar ile birlikte vaskülerembolizasyonu endikasyonlarında yalnızca radyoloji uzman hekimlerince reçetelenir.”

6) 4.2.13.3.2.Ç - Viral hepatit tedavisinde genel prensipler maddesinin kaldırılması sonucunda 07/10/2016 tarihi öncesi ya da sonrası çıkan tüm Hepatit B raporlarında biyopsi değerleri aranmalıdır. Biyopsi kontrendikasyonu gösterilen tüm raporlar konu ile ilgili SGK duyurusu yapılmadığı için geçersizdir.

Kaldırılan Madde:

4.2.13.3.2.Ç- Viral hepatit tedavisinde genel prensipler (KALDIRILDI 07.10.2016)

(1) Karaciğer biyopsisi ile ilgili kurallar ISHAK skorlamasına göre (pediatrik hastalarda Knodell skorlamasına göre) belirlenmiştir.

(2) Biyopsi için kontrendikasyon bulunan hastalarda (PT de 3 sn den fazla uzama veya trombosit sayısı ˂80.000 /mm3 veya kanama eğilimini artıran hastalıklar veya kronik böbrek yetmezliği veya biyopsiye engel olacak konumda bir yer kaplayıcı lezyonun varlığı veya karaciğer sirozu veya gebeler veya biyopsiye engel teşkil edecek şekilde ciddi yeti yitimine neden olan psikotik bozukluğu ve zeka geriliği olan hastalarda, biyopsi uyumunun olmadığının psikiyatri uzman hekimlerince düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla) ve HCV RNA'sı pozitif tedavi deneyimli hastalarda karaciğer biyopsisi koşulu aranmaz. Biyopsi kontrendikasyonu sağlık raporunda açık olarak belirtilir.

7) BAŞHEKİMLİK ONAYI

4.1.5 - Elektronik reçete uygulaması

(5) MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel olarak düzenlenen reçete üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilişkin “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde belirtilmeli ve bu ibare BAŞHEKİM tarafından onaylanmalıdır

4.1.5 3. Fıkrasında yer alan ve aşağıda belirtilmiş olan reçete gruplarında;

‘' SİSTEMİN ÇALIŞMAMASI SEBEBİYLE E-REÇETE DÜZENLENEMEMİŞTİR''

İBARESİ VE BAŞHEKİMLİK ONAYI ARANMAYACAKTIR.

 1. Majistral içeren manuel reçeteler, alerji aşıları reçeteleri,
 2. Yurtdışından temin edilen ilaçlara ait reçeteler
 3. Sut 1.7. Maddesi 2. Fıkrasında b ve c bentlerinde belirtilen reçeteler
 • (B BENDİ) prim ödeme gün sayısı veya prim borcu bulunması nedeniyle hasta takip numarası/provizyon verilemeyen hastalardan aşağıdaki şartları taşıdığı REÇETE ÜZERİNDE BELİRTİLMESİ KAYDI ile ve SGK medula eczane sisteminde kayıt sırasında provizyon tipi kısmında seçilebilen reçeteler

 1. Acil hal (ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.
 2. İş kazası ile meslek hastalığı hali,
 3. Trafik kazası,
 4. Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık,
 5. Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti,
 6. Analık hali (gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süre 5510 sayılı Kanun bakımından analık hali olarak kabul edilir.)
 7. Afet ve savaş ile grev ve lokavt hali,
 8. 18 yaş altı çocuklar,
 9. Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler (“Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında, yetkilendirilmiş özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca, ağır özürlü olduğu “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelendirilen kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler olarak kabul edilir)

 • (C BENDİ) 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmaması nedeniyle hasta takip numarası/provizyon alınamaması ancak kişinin müracaatının trafik kazası nedeniyle yapılmış olması halinde REÇETE ÜZERİNDE TRAFİK KAZASI belirtilmesi kaydı ile SGK medula eczane sisteminde kayıt sırasında provizyon tipi kısmında seçilebilen reçeteler.

 1. Acilde düzenlenen reçeteler, ACİL POLİKLİNİKLERİNDE DÜZENLENMİŞ KIRMIZI SARI YEŞİL ALAN REÇETESİ OLMASINA BAKILMAKSIZIN TÜM REÇETELER.
 2. Aile hekimleri tarafından “gezici sağlık hizmeti kapsamında düzenlenen reçeteler” (bu reçetelerin GEZİCİ SAĞLIK HİZMETİ KAPSAMINDA DÜZENLENDİĞİNİ BELİRTİR İFADENİN BULUNMASI VE HEKİM TARAFINDAN ONAYLANMASI GEREKMEKTEDİR.),
 3. Evde sağlık hizmeti kapsamında düzenlenen reçeteler,
 4. Resmi ve özel sağlık kuruluşlarından; kamu idareleri bünyesindeki
 • kurum hekimliklerinde,
 • işyeri hekimliklerinde,
 • belediyelere ait polikliniklerde,
 • huzur evlerinde,
 • aile hekimlikleri dışındaki birinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında,
 • üniversitelerin mediko-sosyal birimlerinde,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık hizmet sunucularında düzenlenen reçeteler.

Önemli Not:

1-) Manuel düzenlenen taburcu reçetelerinde başhekimlik onayı aranacaktır.

2-) 1. basamak aile hekimliklerinde sistemlerin çalışmaması sebebiyle E-reçete düzenlenemedi ibaresi reçeteyi düzenleyen aile hekimi tarafından yapılmaya devam edilecektir.

3-) 2. ve 3. basamak sağlık hizmet sunucuları ve diyaliz merkezlerinde istisnai haller dışında düzenlenen manuel reçetelerde sistem çalışmaması sebebiyle E-reçete düzenlenemedi ibaresi kaşe veya el yazısı şeklinde belirtilecek ve başhekim tarafından onaylanacaktır.

4.1.3 – (9) Sağlık raporları, SUT değişikliği olması halinde yeni hükümlere uygun olması kaydıyla süresi sonuna kadar geçerlidir. Değişiklik sonrası SUT hükümlerine uygun olmayan raporlar, SUT'un 4.1.3(6) fıkrası kapsamında yeni hükümlere uygun hale getirilebildiği takdirde geçerli olacaktır. (Kurumca süresi sonuna kadar geçerli olacağı duyurulan raporlar hariç)

Maddesi gereğince azami dikkat gösterilmesi önem arz etmektedir.

Meslektaşlarımızın dikkatine önemle duyurulur.